استارتاپ - آمنه رضا: این روزها همه از قدرت و ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی می گویند، اما سوال این است که استارتاپ ها چگونه از این رسانه ها استفاده می کنند؟ در این مقاله می خواهیم برای شروع توسعه استارتاپ در رسانه های اجتماعی، بهترین ابزارها رو معرفی کنیم. سوال اصلی....