فناوری -  فناوری امروز مانند سوخت به هر وسیله ای سرعت می دهد. مهم نیست آن وسیله چه چیزی باشد مهم این است که فناوری به مدد آن می آید. در کلیشه هم همیشه گفتند “فناوری در خدمت مردم” یا “مردم در خدمت فناوری” باشد! حال فکر کنید، فناوری با اجتماع این....