فیسبوک - وحید ابوالحسنی نژاد: هم‌اکنون میزان نفوذ شبکه های اجتماعی در جوامع مختلف رو به افزایش است. نفوذی که باعث پیدایش مفاهیم جدید از جمله “” (network culture) در تعاملات ما با دیگران شده است. فرهنگی که به دلیل نپرداختن به آن به علل مختلف، مهجور مانده است و کاربران با....