فیسبوک - فیس‌بوک امروز شمع ۱۰ سالگی خود را فوت کرد. فیس‌بوکی که بخشی از زندگی ماست. خاطرات و محتواهای بسیاری داخل آن داریم. حال امروز تیم توسعه فیس‌بوک ابزاری برای مشاهده ویدویی از لحظه عضویت شما در فیس‌بوک در قالب بهترین لحظات برای شما ایجاد کرده اند. برای مشاهده ویدویی خود....