کسب‌وکار - امروز اجتماع (Social) محور محرک وب شده است و ساختار وب اجتماعی (Social Web) را شکل داده است. در این نوع از وب که محور، اجتماع مردم از طریق شبکه سازی است. مفاهیم گوناگونی شکل گرفته است که امروز می خواهیم به کسب و کار اجتماعی (Social Business) بپردازیم. سوال اصلی....