رسانه های اجتماعی - مرکز – پیرامون، شمال – جنوب، توسعه‌یافته- توسعه نیافته، تقسیم‌بندی که فضای ارتباطی جهان را دستخوش یک تعریف کرده بود، تعریفی که اعتقاد داشت، پل ارتباطی میان کشور‌های جهان اول و سوم، یک طرفه است و آن‌هم باید و نبایدهایی که به عنوان یک سلطه‌ پذیرفته شده است، امر خبررسانی....