اتاق خبر - دنبال افزایش تظاهرات علیه حکومت سوسیالیست مادورو، اینترنت خاموش شده و شبکه های تلویزیونی مخالف دولت نیز شات دان شدند.  بر این اساس به آی اس پی مناطق بحران زده که مخالفان دولت در آنجا مستقر هستند از هفته گذشته دستور داده شد تا دسترسی به توئیتر را ببندند. سرویس....