دسته‌بندی نشده - وب ۲٫۰ تاکنون پایه مفاهیم گوناگون از جمله کار ۲٫۰، روابط عمومی ۲٫۰ و غیره شده اما این بار ورود وب ۲٫۰ به سازمان را بررسی می کنیم و سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که سازمان ۲٫۰ دقیقا به چه معنی است؟ سازمان ۲٫۰، استفاده از فناوری....