رویدادها - نخستین همایش «جامعه و فضای مجازی » با هدف ارائه دانش نوین تولید شده در حوزه فضای مجازی و ارتباط آن با جامعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی  و ارتباطات و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران،  در دانشکده علوم اجتماعی برگزار می گردد. محور های همایش....