شبکه های اجتماعی - کتاب ماه علوم اجتماعی شماره ۵۶، آبان ۱۳۹۱ با پرونده ویژه‌ای درباره شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. دکتر محمدرضا رسولی، در سخن سردبیر این کتاب آورده است: با توجه به اهمیت رسانه‌های نوین اجتماعی که به عنوان جزء جدای یناپذیر در توسعه جامعه‌ی ارتباطی نقش یفا می‌کنند، نگاه‌های متفاوتی در دسترسی....