رسانه های اجتماعی - یک نهاد آزاد رسانه‌ای در افغانستان، از یونسکو (سازمان علمی، فرهنگی، آموزشی ملل متحد) خواسته تا یک هفته را به نام “هفته رسانه های اجتماعی” (Social Media) به رسمیت بشناسد. به گزارش بی بی سی، نهاد “نی” که برای حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان کار می کند، این....