داخلی - چندوقتی است که رسانه‌های اجتماعی از حالت فردی به جمعی تبدیل شده است و به صورت تیمی تولید محتوا در آن صورت می‌گیرد. جهت توسعه گروهی و افزایش تولید محتوا به این نتیجه رسیده ایم تا نویسندگان میهمان بیشتری را همکار خود کنیم. تا کیفیت و کمیت رسانه‌های اجتماعی در کنار....