رسانه - هوای تهران این روزها سرد است. اما رسانه ها به گونه ای از هشتمین دوره نمایشگاه مطبوعات حرف می زنند که آنجا هوا گرم است! شاید چون دیگشان آنجا در حال جوش و خروش است گرما را احساس می کنند یا می خواهند گرم احساس شوند! اصولا می گویند، نظریه....