موبایل - نخستین کارگاه سه روزه آشنایی با موبایل‌نویسی در دفترمطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار می‌شود. به گزارش دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، این‌ کارگاه‌ با هدف ‌آشنایی ‌کاربران ‌حوزه‌ مطبوعات ‌با اپلیکیشن‌های خبری، اجتماعی و کاربردی برنامه‌ریزی شده است. عناوین و مدرس‌های این کارگاه به شرح ذیل ارائه می‌گردد: ردیف عنوان....