رسانه های اجتماعی - رسانه‌های اجتماعی امروزه مهد صدای مردم هستند. جایی‌که مردم در رسانه‌های رسمی انعکاس صدای خود را نمی‌بینند، در رسانه‌های غیررسمی به بازتولید صدا و نگاه خود می‌پردازند. این در حالی است که در جهان محتوایی شده امروز، تولید محتوا در این رسانه‌ها شکل و توسعه یافته است و اگر محتوای....