شبکه های اجتماعی - امروز درست یا غلط تب ایجاد شبکه اجتماعی مجازی توسط سازمان های دولتی و خصوصی در ایران شکل گرفته است. به نظر می رسد، هر مجموعه ای به دنبال این است که اهداف خود را منطبق با شبکه های اجتماعی ارایه دهد و دلیل آنها حتما این است که شبکه های....