رسانه های اجتماعی - حلیه صبورنژاد: رفتار مردم  خاورمیانه و زندگی روزمره آنها در ماه رمضان تغییرات مشهوری دارد. مصرف رسانه ای شامل تلویزیون، رادیو، و رسانه های چاپی نسبت به دیگر ایام سال افزایش می یابد و فرصت طلایی تجاری برای جلب توجه مشتریان از طریق رسانه های اجتماعی پدید می آید. طبق....