فیسبوک - قابلیت‌ها و داده‌های خرد و کلان شبکه‌اجتماعی فیس‌بوک، بسیاری از تحلیل‌گران رویدادهای اجتماعی، سیاسی  و فرهنگی را برآن داشته است تا گمان و شکی را بر این شبکه داشته باشند، شکی که موسسان این شبکه را هدف قرار داده و بر هدفمند بودن راه‌اندازی، ادامه‌ حیات و آینده‌ فیس‌بوک اشاره....