فیسبوک - حاشیه‌ها، روزنامه‌های زرد، شعارهای بی‌ در و پیکر همه دست به دست هم داده‌اند تا این باور ایجاد شود که حضور در فضای مجازی هم می‌تواند مانند دنیای واقعی برای تعدادی افراد تماشاچی‌نما و اوباش، بدون هیچ مسئولیتی روی دهد، البته واقعیت فضای غیر مجازی و تن دادن به فحاشی....