معرفی کتاب - تکنولوژی ابزار نیست، تکنولوژی بینش است. این نخستین جمله کتاب “فلسفه ی تکنولوژی” است. این کتاب شامل آثاری از مارتین هایدگر، دن آیدی، یان هکینگ، تامس کوون و دونالد مکنزی است که شاپور اعتماد آن را ترجمه کرده است. اعتماد در مقدمه این کتاب آورده است، “بنابر تصور متعارف، تکنولوژی ابزار....