توییتر - شرکت توییتر بالاخره تصمیم به ارائه عرضه سهامش به طور عمومی دارد. عرضه‌ای که کاربران در آن محور هستند. به عبارتی کاربران هستند که توییتر امروز را به وجود آورده‌اند، بنابراین مالکیت آن نیز باید عمومی باشد که گویا بالاخره تصمیم به این مهم گرفته است.  شرکت توییتر در آخرین ساعات....