موبایل - دیگر مطالعه‌ رفتار مصرف‌کنندگان و پیش‌بینی عملکرد آنان، مطرح نیست، بلکه شناخت و امکان پاسخگویی به نیازها و خدماتی است که از اولویت برخوردار شده‌اند. چندین  دهه است که برای تحلیل مخاطب، استفاده از روش‌های شناختی کمی و توسل به حدس و گمان‌های شخصی، کاربردهای بسیاری داشته است؛ که با....