شبکه های اجتماعی - دامنه گسترش شبکه های اجتماعی عمومی در وب امروز به نحوی است که سازمان های گوناگون به دنبال بهره برداری از آنها هستند. زیرا سرمایه اجتماعی که در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است بهترین ابزار برای فعالیت های گروهی و عمومی برای سازمان هاست. با این رویکرود، بحث شبکه....