اتاق خبر -  سیدمحمد غرضی درباره چرایی فیلترشدن بسیاری از شبکه‌های اجتماعی توسط دولت‌ها گفت:‌ چنانچه دولتی با آرائی بالغ بر ۸۰ درصد مردم روی کار بیاید شبکه‌های اجتماعی می‌توانند مفید واقع شوند، ولی چنانچه دولتی با آراء کمتر از ۸۰ درصد روی کار بیاید به دلیل ترسی که از شبکه‌های اجتماعی دارد اقدام....