برچسب : سازمان 2.0

شبکه های اجتماعی سازمانی؛ همکاری و مشارکت در سازمان

شبکه های اجتماعی - دامنه گسترش شبکه های اجتماعی عمومی در وب امروز به نحوی است که سازمان های گوناگون به دنبال بهره برداری از آنها هستند. زیرا سرمایه اجتماعی که در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است بهترین ابزار برای فعالیت های گروهی و عمومی برای سازمان هاست. با این رویکرود، بحث شبکه....

سازمان ۲٫۰ چیست؟

دسته‌بندی نشده - وب ۲٫۰ تاکنون پایه مفاهیم گوناگون از جمله کار ۲٫۰، روابط عمومی ۲٫۰ و غیره شده اما این بار ورود وب ۲٫۰ به سازمان را بررسی می کنیم و سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که سازمان ۲٫۰ دقیقا به چه معنی است؟ سازمان ۲٫۰، استفاده از فناوری....