وبلاگ نویسی - بلاگ یک رسانه اجتماعی است و مطمئا تاثیرگذارترین رسانه اجتماعی در ایران است. رسانه ای که در حال انتقال و اشتراک تجربه از یک فرد به یک جمع در قاب شیشه ای به نام بلاگ است. امروز ۱۶ شهریور روز بلاگستان فارسی است. بلاگستانی که هیاهو زیاد دارد اما پرداخت....