اتاق خبر - سازگاری کلیدی در رسانه‌های اجتماعی است. این ویژگی نه تنها به طرفداران شما یادآوری می‌کند که شما در آنجا حضور دارید و به بالا نگه‌داشتن موقعیت برند در ذهن مخاطب کمک می‌کند، بلکه می‌تواند روشی عالی برای افزایش میزان مشارکت و تعامل باشد. تعامل یک عنصرحیاتی برای موفقیت درکسب و....