فیسبوک - نظر دادن چیز خوبی هست، نظر شنیدن هم بهتر از آن؛ نظرها را خواندن عالی‌تر از همه و نظرها را در نظر گرفتن، فوق العاده فوق العاده؛ البته این‌ها زمانی میسر است که قصد و نیتی وجود داشته باشد بر این‌که، چشم‌هایمان بینا، گوش‌هایمان شنوا  و زبان‌مان برای خودی‌ها در....