پیشنهادات - برای بسیاری از ما ایرانی ها ناهار ظهر جمعه با دیزی و آبگوشت عجین شده است، پس ظهر جمعه این هفته تان را به پیشنهاد ما سپری کنید. از میدان هفت تیر وارد کریمخان شوید و از آن جا به سمت ایرانشهر بروید، ایرانشهر را به سمت پایین حرکت کنید....