معرفی کتاب - ویرایش سوم کتاب «نظریه های جامعه اطلاعات» نوشته پرفسور فرانک وبستر با ترجمه دکتر اسماعیل قدیمی منتشر شد. فرانک وبستر را به خاطر نگاه انتقادیش به جامعه اطلاعات و بخصوص کتاب حاضر می شناسند. وی هم اکنون رئیس دپارتمان جامعه شناسی سیتی یونیورسیتی لندن است. فهرست کتاب به شرح  ذیل ارایه....