پیشنهادات - تیتر یا همان عنوان مثل بسیاری از تیترهای امروزی گمراه کننده است! گویی که همه به دنبال کلیک هستند و محتوا هم زیاد مهم نیست. مهم کاربر است که کلیک کند! بگذریم چون در بخش پیشنهادها می‌خواهیم با شما راحت باشیم و راحت حرف بزنیم. دربند نروید، دربند ببنید! یک....