شبکه های اجتماعی - در حالی که روزنامه شرق امروز صفحه کابینه تدبیر و امید در فیس‌بوک را به نقل از صفحه فیس‌بوک بیژن نامدار زنگنه به طور رسمی معرفی کرده است. اما هر دو صفحات جعلی و غیررسمی است. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، صفحه جعلی بیژن نامدار زنگنه در فیس‌بوک، صفحه فیس‌بوک کابینه تدبیر و امید را....