اتاق خبر - درباره علت توقف وبلاگ نویسی در ا یران، تحقیق واشگتن پست نشان می دهد ۲۷ درصد افراد به علت مسائل شخصی، ۲۲ درصد به علت وقت گذراندن بیش از حد در شبکه های اجتماعی و ۸ درصد هم به علت ترس از سانسور، وبلاگ را رها کرده اند. روزنامه آمریکایی....