برچسب : ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی

الزامات پیاده سازی شبکه اجتماعی مجازی

دسته‌بندی نشده - ایجاد شبکه اجتماعی مجازی ساده است اما بحث این است که چگونه کاربر برای این شبکه جذب کنیم؟ پس جمله اول نقض می شود، چگونگی ایجاد مهمتر از خود ایجاد است. چند وقتی است بنابر موقعیت کاری؛ درگیر مشاوره و نظارت برپیاده سازی چند شبکه اجتماعی مجازی شده ام. سعی می....

مراحل ایجاد شبکه اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی - امروز درست یا غلط تب ایجاد شبکه اجتماعی مجازی توسط سازمان های دولتی و خصوصی در ایران شکل گرفته است. به نظر می رسد، هر مجموعه ای به دنبال این است که اهداف خود را منطبق با شبکه های اجتماعی ارایه دهد و دلیل آنها حتما این است که شبکه های....