دسته‌بندی نشده - مدیریت یک اجتماع آنلاین با آفلاین کاملا متفاوت است. زیرا ما با اجتماعی سر و کار داریم که هویت آنلاین سرمنشاء پویایی آن جامعه است و هر روزه بر مبنایی همین پویایی تغییر می کنند. دو هفته پیش مدیر اجتماع آنلاین را معرفی کردم؛ حال این مدیر باید یک سری....