پیشنهادات - سیزد آذر تولدم بود. چهاردهم همیشه «استاد» دکتر کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات از میان ما رفت و پانزدهم هم نماد آزادی «نلسون ماندلا» دیده از جهان گشود. معتمدنژاد برای ما ارتباطی‌ها حکم ماندلا را دارد. فردی که علم را برای اخلاق و اخلاق را برای علم در پستو داشت.....