فیسبوک - فیس‌بوک در حال گسترش «آکادمی باز» (Open academy) برای دانشجویان با همکاری ۲۲ دانشگاه معتبر جهان است. سوشیال‌مدیا – آکادمی باز با هدف فراهم کردن تجربیات عملی مهندسی نر‌م‌افزار از طریق همکاراری با دانشگاه‌های برتر و پروژه‌های منبع باز در سراسر جهان ایجاد شده است.  آکادمی منبع‌باز فیس‌بوک برنامه خود را....