کتاب ” درآمدی بر شبکه های اجتماعی” تالیف یرون، بروگمن با ترجمه خلیل میرزایی از سوی انتشارات جامعه شناسان منتشر شد.

بروگمن، استاد جامعه‌شناسی و روانشناسی دانشگاه آمستردام است. وی در این اثر، روابط پیچیده اجتماعی در جهان برای رسیدن به درک عمیق از روابط اجتماعی و ارتباطی نظام‌مند را به صورت شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کند.

وی در مقدمه این کتاب آورده است: «تنوع و نا آرامی روابط اجتماعی را می‌توان به صورت شبکه‌ای روشن و دقیق طراحی کرد. به کمک نظریه شبکه‌، ویژگی زندگی اجتماعی نظیر جهان‌های کوچک، ساختار انسجام و نابرابری اجتماعی را می‌توان برای نخستین بار تبیین کرد و به علاوه، پدیده‌های به خوبی درک نشده‌ای نظیر سازمان‌ها و نیز رشد و اشاعه شناخت و دانش را می‌توان به صورت روشن‌تر درک کرد، زیرا بسیاری از مدل‌های شبکه‌ اجتماعی نیز قابلیت کاربرد یا القا به حوزه‌های دیگری نظیر اقتصاد، زیست‌شناسی، فیزیک آماری و دانش سازمان را دارند.»

در این کتاب مدل‌های پیچیده به صورت روشن و بدون استفاده از ریاضی به صورت جداگانه در کادر‌ها، پانوشت و مراجع تبیین می‌شوند و با نمودار‌ها و نمونه‌های شبکه‌ای که از انسان‌شناسی تا جامعه‌شناسی سازمانی را شامل می‌شود، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.

این کتاب در هشت فصل با عنوان فصل اول: مقدمه، فصل دوم: بازنمود و مفهوم سازی، فصل سوم:جهان های کوچک، فصل چهارم: جستجو بر دامنه ها یا دم های چاق، فصل پنجم: اجتماع ها: کشف، کشمکش، انسجام و فرهنگ،فصل ششم: نابرابری اجتماعی: وجهه، قدرت، واسطه گری و نقش ها، فصل هفتم: سازمان ها به عنوان شبکه ها، فصل هشتم: روش ها و نرم افزارها منتشر شده است.

چاپ نخست کتاب «درآمدی بر شبکه‌های اجتماعی» در شمارگان هزار نسخه، ۲۵۱ صفحه‌ و قیمت ۶۰هزار ریال منتشر شد.