بالاخره پایان نامه دوست عزیزم علی اکبر اکبری تبار در مقطع کارشناسی ارشد دفاع می شود:

عنوان: مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی؛ مطالعه موردی شبکه های دوره و یو ۲۴

نام و نام خانوادگی دانشجو: علی اکبر اکبری تبار

رشته: جامعه شناسی

استاد راهنما: دکتر علی ساعی

استاد مشاور: دکتر ابراهیم خدایی

زمان: دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ساعت ۱۰

مکان: طبقه سوم دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سالن دفاع (اتاق ۳۲۲)

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر به ایمیل akbaritabar@gmail.com تماس بگیرید.