گفت و گوی ۴ صفحه ای درباره جامعه پژوهشگران رسانه های اجتماعی ایران و آینده آن و همچنین درباره شبکه های اجتماعی مجازی با ماهنامه وب انجام داده ام.برای خواندن مصاحبه کامل شماره ۱۴۰ (بهمن ماه) ماهنامه وب را تهیه کنید.

باید از رامتین فرزاد خبرنگار محترم این ماهنامه و سایر دوستان که در این راه همیشه مشوق و همراه من بوده اند تشکر فراوان کنم.