danetبرای کسانی که همیشه فکر میکنند پای روباه مکار در میان است:

۱- جنبش های مجازی یکی از روش‌های سازمان‌های مردم نهاد برای درخواست فعالیت بیشتر از مخاطبان هستند.

۲- این جنبش ها نامشروع نیستند. صرفا جدیدند و باید راه خودشان را از طریق تجربه های بیشتر پیدا کنند. به آنها مهلت بدهیم و سریع متهمشان نکنیم.

۳-«Click To Donate»  یکی از راهبردهای این فعالیت های مجازی هستند که گرچه در ذات خود این تناقض را دارند که مشارکت کنندگان هیچ کاری نمی کنند (کلیک که کار نیست!) اما در حقیقت کاری میکنند. این میتواند باعث شود آدمها در وهم مجازی انجام دادن کاری غرق شوند که البته این انتقاد به استتوس های سیاسی اجتماعی هرروزه ما و خیلی دیگر از فعالیت های مجازی مان وارد است.

۴- باور کنید سوءاستفاده نیست! حداقل به نظر من تبلیغات سوء استفاده نیست. ضمن این که مخاطب این طرح بزرگسالانی هستند که میدانند مبلغی که دنت اهدا میکند برای چنین شرکتی مبلغ ناچیزی است. گرچه میتواند به کودکان ما کمک کند. همین کافیست.

۵- دنت یک شرکت تولید اسلحه‌های جنگی نیست که بخواهد با این تبلیغات چهره‌اش را تلطیف کند که این تحلیل های ضدسرمایه داری تان را روی سرش خراب میکند. رحم کنید!

۶-  این طرح می تواند مخاطبان و مشارکت جویان جدیدی را برای بنیاد کودک داشته باشد و مساله تغذیه و تحصیل کودکان را یاد ما بیندازد. حالا اگر ما این طرح را نمیپسندیم باید طرحی را بوجود آوریم که عیب های این را نداشته باشد. اما آیا کاری انجام میدهیم؟

۷-  انتقاد از شکل اجرای طرح بنیاد کودک و دنت:

الف) وقتی «کمپین من هم هستم» را در وبسایت دنت دیدم از بچه های بنیاد کودک پرسیدم جریان چیست و چرا در سایت شما هیچ خبری از این طرح نیست درحالیکه این طرح مشترک است و اتفاقا کار مهم را بنیاد کودک انجام میدهد. بعد با تاخیر خبر این طرح روی سایت بنیاد کودک هم قرار گرفت.

ب) معرفی این طرح در سایت دنت با زبان یک تاجر نوشته شده است اما کاش معرفی طرح را یک نفر از بنیاد کودک مینوشت. زبان مدنی خیلی موثرتر بود. باور کنید!

برای مشارکت و کسب اطلاعات درباره این کمپین کافی است به وب سایت این کمپین در اینجا بروید.