دانشگاه استنفورد تصور تعاملی (interactive visualization) از رشد دسترسی روزنامه ها در ایالات متحده از ۲۰۱۱ – ۱۶۹۰ ارایه کرده است.

این نقشه تعاملی، تصویری از بیش از ۱۴۰ هزار روزنامه ای که در طول ۳۰۰ سال گذشته در امریکا چاپ شده را نمایش می دهد که داده های آن از پروژه “Chronicling America” کتابخانه کنگره گرفته شده است.

Screen from the Stanford University Rural West Initiative newspaper visualization

حتما نسخه کامل تعاملی این تصویر را در وب سایت دانشگاه استنفورد مشاهده کنید.

این تجسم تعاملی از نخستین روزنامه چند صفحه ای امریکایی به نام “Publick Occurrences Both Forreign and Domestick” جامعه آماری خود را آغاز کرده است. این در حالی است که اولین روزنامه منتشر شده در امریکا “broadsides” نام دارد.