بهترین وب سایت های سال ۲۰۱۱ امروز توسط وب آواردز امروز معرفی شدند.

در این لیست که در بخش های گوناگون انجام شده است، وب سایت Vimeo به عنوان بهترین وب سایت به انتخاب وب آواردز است و وب سایت ۱۰۰۰memories.com نیز به انتخاب مردم بهترین وب سایت رسانه اجتماعی برگزیده شد.

http://labs.divx.com/system/files/pictures/vimeo.preview.JPG

به غیر از این دو سایت، سایت های behance، hootsouite، The Influence Project به عنوان کاندیدهای بخش رسانه های اجتماعی این دوره از جشنواره بودند.

همچنین وب سایت NPR به عنوان بهترین وب سایت خبری سال ۲۰۱۱ انتخاب شد.

Vimeo Vimeo