نشست حکمرانی اینترنت (internet governance) با سخنرانی پیمان سعادت؛ کارشناس ارشددر سالن حنانه دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران در حال برگزاری است که پوشش زنده آن در ادامه مطلب منتشر می شود.

 

[liveblog]