مدیریت یک اجتماع آنلاین با آفلاین کاملا متفاوت است. زیرا ما با اجتماعی سر و کار داریم که هویت آنلاین سرمنشاء پویایی آن جامعه است و هر روزه بر مبنایی همین پویایی تغییر می کنند.

دو هفته پیش مدیر اجتماع آنلاین را معرفی کردم؛ حال این مدیر باید یک سری اصول را برای مدیریت این اجتماع رعایت کند. جرمای اویانگ، مدیر اجتماع آنلاین سیستم های داده هتاچی ۴ اصل اساسی مدیریت یک اجتماع آنلاین را  در وب – استراتژیست به شرح ذیل ارایه کرده است:

 ۱- حامی اجتماع:

به عنوان یک حامی اجتماع، نقش اصلی مدیر این است که نماینده مشتری باشد. این نقش شامل گوش دادن است که نتیجه آن مانیتورینگ (پایش) است.  یعنی به قولی ببنید درد مشتری چیست و آن را درمان کنید. نوش دارو بعد از مرگ سهراب تجویز نکنید!

۲- مبلغ برند:

در این نقش مدیر اجتماع، توسعه دهنده رویدادها، تولیدات و ارتقاء مشتریان به وسیله تاکتیک های بازاریابی سنتی و مباحثه با گفت و گو است. اینجا آنلاین و آفلاین معنا ندارد. هرچیزی که نام تجاری را افزایش می دهد باید به کار آید.

۳- درک مهارت های ارتباطی:

این اصل می گوید، مدیر باید مهارت های ارتباطی روز شامل فروم ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی و غیره را مسلط و کاملا درک کرده باشد. باید زبان و اصطلاحات مربوط به هر اجتماع را کاملا لمس و درک کرده باشد. اینجاس که می گویند تخصص حرف اول را می زند!

۴- جمع آوری ورودی اجتماع برای تولیدات و محصولات آینده:

شاید راهبرد تمامی اصول به سمت این باشد که مدیران اجتماع نیازهای روز جامعه پاسخ دهند و آن را در قالب یک خدمت یا محصول به مشتریان خود ارایه کنند. این می تواند شامل نوع روابط یا تحقیق درباره ارایه خدمت جدید باشد. در بسیاری مواقع جامعه خود فرصتی برای بازخورد ها و درنهایت تامیین نیازدها باشد.

می گویند، گذشته چراغ راه آینده است. اما به نظرم گذشته در اجتماع های آنلاین به حال تبدیل شده است. گذشته واقعیتی قابل لمس و اندازه گیری است که می توان با آنها (اطلاعات) چراغ راه آینده را ترسیم کرد.