باتوجه به پیچیدگی مفهومی رسانه های اجتماعی و گسترش آنها در اینفوگرافی زیر سعی شده با مفهموی انتزاعی مانند قهوه کاربرد های رسانه‎های اجتماعی مختلف شرح داده شود.