در علم روانشناسی گفته می‌شود که ما انسان‌ها هنوز با حیوان درونمان زندگی می‌کنیم و بخش بزرگی از این زندگی همراه با ذاتی صورت می‌گیرد. کاربران رسانه‌های اجتماعی بعد از این که خوره (گیک) یکی از این شبکه‌ها شدند تقریبا رفتارشان به این حیوانات نزدیک می‌شود.

این اینفوگرافی به زبان طنز این رفتارها را در میان حیوانات و به تقلید آن انسان‌ها به تصویر گشیده است.

 

رسانه های اجتماعی و معادل حیوانی آنها